Đánh giá tình hình quản lý người nghiện ma tuý không có nơi cư trú ổn định

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đánh giá tình hình tiếp nhận, quản lý người nghiện ma tuý không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để toà án xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các địa phương đã thực hiện việc tiếp nhận, quản lý người nghiện ma tuý không có nơi cư trú ổn định, bước đầu đã thu được kết quả, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương đánh giá toàn diện công tác này, từ các hoạt động chỉ đạo, tổ chức thực hiện đến kết quả, hiệu quả của nó. Đặc biệt phân tích những tồn tại, nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.Để tham mưu cho Chính phủ đề xuất Quốc hội về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá tình hình tiếp nhận, quản lý người nghiện ma tuý không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để toà án xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Kết quả đánh giá báo cáo về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (qua Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội) trước ngày 20/9/2015 để tổng hợp báo cáo chính phủ.

Ngày 10/11/2014, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 77/2014/QH13 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, trong đó giao Chính phủ hướng dẫn, chỉ đạo địa phương tạm thời thời giao trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội của tỉnh, người nghiện ma tuý không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để toà án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tại Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma tuý trong tình hình mới, có nội dung: Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tế của địa phương thành lập và ban hành quy chế hoạt động của cơ sở tiếp nhận người nghiện ma tuý không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để toà án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

 

Nhật Thy

Leave a Reply

Your email address will not be published.