Đẩy mạnh công tác truyền thông bình đẳng giới

Đó là một trong những chỉ tiêu cụ thể thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, cần phải tuyên truyền phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ dân tộc để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào các dân tộc thiểu số về bình đẳng giới, phòng chống HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm, vệ sinh, môi trường, chăm sóc sức khỏe, phát triển văn hóa, giáo dục, giảm nghèo bền vững…

Chỉ tiêu đặt ra đến năm 2025 là tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm dân số DTTS 15 – 24 tuổi thấp hơn hoặc bằng 0,3%. Tỷ lệ hộ DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 50%. Tỷ lệ hộ DTTS được sử dụng hố xí hợp vệ sinh đạt từ 60% trở lên…

Một số chỉ tiêu khác nữa là, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo DTTS 3-4%/năm; phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi ở trẻ em DTTS dưới 5 tuổi thấp hơn 8%; tỷ lệ trẻ em DTTS nhập học đúng tuổi bậc tiểu học đạt trên 97%; tỷ lệ người DTTS từ 10 tuổi trở lên biết chữ đạt trên 98%. Tỷ lệ mù chữ của nữ người DTTS còn dưới 10%. Tỷ lệ đại biểu nữ DTTS ở HĐND cấp xã chiếm trên 40%. Tỷ suất tử vong trẻ em DTTS dưới 1 tuổi/1000 trẻ đẻ sống thấp hơn 19%.

Để đạt được những chỉ tiêu trên, giải pháp đưa ra là phải thể chế hóa các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số vào trong các Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 của quốc gia và từng bộ, ngành, địa phương; tăng cường phối hợp liên ngành từ Trung ương xuống địa phương để thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số; huy động, tập trung nguồn lực đầu tư, hỗ trợ để thúc đẩy hoàn thành các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ làm cơ sở hướng tới một số Mục tiêu phát triển bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số sau 2015.

Đồng thời, hoàn thiện cơ chế kiểm soát chính sách từ Trung ương – địa phương; đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền cơ sở; tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi…

Trà My

Leave a Reply

Your email address will not be published.