NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

1.     Người nghiện và gia đình người nghiện tự khai báo và đăng ký hình thức cai nghiện (bắt buộc, tự nguyện) với cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

2.     Các hình thức cai nghiện:

– Có thể cai nghiện tự nguyệnở gia đình, tại cộng đồng hoặc tại các cơ sở cai nghiện tập trung do nhà nước quản lý hoặc cơ sở dân lập, tư nhân.

– Cai nghiện bắt buộcđược áp dụng tại cộng đồng hoặc tại các cơ sở cai nghiện tập trung nếu người nghiện trốn tránh không đăng kí hình thức cai nghiện.

3.     Thời hạn cai nghiện tại gia đình hoặc cộng đồng từ 06 đến 12 tháng, tại các cơ sở bắt buộc từ 01 đến 02 năm. Người đang cai nghiện bắt buộc tập trung tại cơ sở cai nghiện mà phạm tội thì sau khi chấp hành hình phạt xong phải tiếp tục cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

4.     Quản lý sau cai:

– Người nghiện ma túy sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộctại cơ sở cai nghiện phải chịu sự quản l‎‎ý sau cai nghiện từ 01 năm đến 02 năm theo một trong hai hình thức sau đây:

+ Quản lý tại nơi cư trúdo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Quản lý tại cơ sở quản lý sau cai nghiệnđối với người có nguy cơ tái nghiện cao.

5.     Trách nhiệm của gia đình:

Tự giác khai báo về tình trạng nghiện ma túy và đăng ký hình thức cai nghiện, động viên giúp đỡ và quản lý người thân nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng theo sựhướng dẫn,giám sát của cán bộ y tế và ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

6.     Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn:

Tổ chức quản lýtạo điều kiện cho người nghiện được cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Tổ chức quản lý, hướng dẫn, giúp đỡ người sau cai nghiện phòng, chống tái nghiện; hỗ trợ học nghề, tìm việc làm và tham gia các hoạt động xã hội để hòa nhập cộng đồng đối với người được quản lý tại nơi cư trú.

7.     Trách nhiệm của cơ quan công an:

Lập hồ sơ xử lý đối tượng vi phạm, thi hành quyết định đưa người nghiện ma túy vào cơ sở chữa bệnh truy tìm đối tượng bỏ trốn, cưỡng chế đưa vào trung tâm cai nghiện.

8.     Trách nhiệm cơ sở chữa bệnh và cơ sở quản lý sau cai nghiện:

Tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác cai nghiện, quản lý sau nghiện và tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại các trung tâm.